asap -ميهمان

آقای خيری من يکی دوباری برايتان پيام گذاشتم و در هر دو هم پرسش‌هايی کردم که هيچ توجه نکرديد. چون من پيام‌هايم را همينجوری (مانند خيلی‌ها که يک دالی می‌کنند و با جمله‌های کليشه‌ای پيام می‌گذارند
نمی‌نويسم، برايم مهم است که به آنها توجه بشود و می‌خواهم بدانم چنانچه دارنده‌ی وب‌لاگی خواهانِ نگرشِ من نيست، بيخودی چيزی ننويسم که خوانده نمی‌شود. بنابراين اگر شد خواهش می‌کنم يک توضيحی بدهيد و يا فرابگيريد چگونه می‌شود پيامی را پاک کرد تا من دل‌نگرانِ پيام و پيامگزاری در اينجا نباشم و به خواندنِ تنها ب
بيرونیِ نامدار التفهيم را به فارسی هم نوشته است. به درخواست يکی از بانوانِ آن روزگار. نامِ وی يادم نيست. شادروان همايی در پيشگفتارِ تصحيحِ خود از اين کتابِ ارزشمند (که خودش دانشنامه‌ای است، در اين باره نوشته اند با اين همه اين حقيقتِ تلخی است که ما بسياری از نوشته‌های دانشمندان‌مان را هنوز
تصحيح و يا به فارسی برنگردانده ايم آن هم در جايی که بيگانگان نه تنها آنها را به زبان خود برگردانده اند که از آنها چيزها فرا گرفته و به کار برده اند

در زمينه‌ی اسطرلاب هم به گمانم هنوز کسانی در ايران آن را درست می‌کنند (منظورم کسانی است که از استاد خود و از گذشته اين فن را سينه به سينه فرا گرفته اند
و همچنين جنابِ منوچهر آرين که در باره‌ی کاربردِ نجومی برج رادکان پژوهش کرده اند، اين وسيله‌ی کارآمد را می‌سازند و در تارنمايشان، ساختِ اسطرلاب را آموزشِ می‌دهندپاينده باشيد

********************
همايون: خيلي عذرخواهي

نظرات

پست‌های پرطرفدار