پست‌ها

نمایش پست‌ها از مارس, ۲۰۱۱

زد

سال نو بدون نک و ناله

از علم و سياست و تيم ملی

جزئيات و تنوع

توی نسخه بقيه

تحت ويندوز

وین چنین شربت

تلفن در غياب اينترنت

چانه‌زنی و انشعاب