پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئیه, ۲۰۱۰

دانشگاه، دو روايت

فکر کردن با صدای بلند

جمعه برای زندگی

کارگردانی‌تان دست زدن ندارد واقعن

دو تا مسافر در تايتانيک

سوزن دستجمعی

مشاهدات

علم و باقی قضايا

راديو پکن، کمی تا قسمتی شباهت

از آرايش تا غول پيکرها

دو تا ايميل

پارازيت، رونوشت برابر اصل

پرسه در اینطرف و آنطرف