پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژوئیه, ۲۰۰۶

مشروطيت و علم

هفت روز هفته

در قاب عکس استراليايي - 5

از کدام قفسه آمدی بيرون؟

قيچي

آن که خداحافظي کرد

ميهمان- امين

asap -ميهمان

همايش بين المللی گفتگوهای زمين در استراليا برگزار شد

کوله

متوجه تفاوت مي شويد؟

چکوتي و حيدرزاده

هفت روز هفته

ادا و اصول ها

جوان ها که هميشه گمنام نمي مانند

قاضي قبلي وکيل فعلي

بفرمائيد عمل انحراف بيني

Sister Mary

ايران در روزنامه ها

اتوبوس

شما جای مردم بوديد خنده تان نمي گرفت؟

درس کاسه کوزه ی فرهنگي با ماست محلي

هفت روز هفته

ميهمان- پريا

جشن تحمل و مدارا

آقای ابطحي دوست تان قبلأ خيس مان کرده

اف ف ف ف از بدقولي

پزشک ها، دامپزشک ها

آقای علوی تبار روراست باشيد

سؤال

شکسپير

ديجيريدو

وداع با فک های خزر

باورها، ابزارها