پست‌ها

نمایش پست‌ها از ژانویه, ۲۰۱۱

زندگی زمينی بدون شاه و پيامبر

حکايت آن ژله که هضم می‌کند

جامعه، از اين رو به آن رو

دل‌انگيز و باقی قضايا

حضرات صدای امريکا! شما مايه خجالت رسانه‌ايد

چه چيزی قبيح است؟

از جمعيت بگويید

خواب خوش خاورميانه‌ای

نمايشگاه بصيرت با مخلفات

آن که با شلوار خيس می‌گويد زنده باد امروز

شرط نظام، تجربه ما