پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2013

می‌فرمايند خيلی وقته نمی‌بينيمتون

گذشته؛ وقتی فرهادی از جنگ حرف می‌زند

آن صد سال يا اين سی سال

ميهمان وبلاگ ... سنگینی این هشت سال

در قاب عکس استرالیايی: در 21 سالگی