پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۱۳

آقای خاتمی تعزيه هم يک حدی دارد

حکومت آدم‌ها توی ذهن خودشان است