پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۰۸

من مدام از خودم مي‌پرسم

آقای مهاجراني نمي‌شود به مردم سيخ فرو کنيد به خودتان سوزن هم نزنيد

برادران مارکس

gerabetam

هفت روز هفته

کيک‌

جمعه برای زندگي

دونده‌ای‌ که مسابقه را تمام مي‌کند

مردی برای تمام فصول

داستان کمر حسن آقا بارفيکس

هفت روز هفته

ولک ری بن که شب و روز نداره

جمعه برای زندگي

ش ِء ر پ ِء رَه

آتش نشاني

مهدی جان! مي‌بيني چقدر به هم نزديکيد؟

روزگار آقای ايکس

هفت روز هفته

در تدارک بازار

جمعه برای زندگي

رژه و باقي قضايا

غيرت جزيره‌ای

شرقي‌ها