پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2009

از سر علی و محسن مخلمباف تا حسن آقا و استراليا

اون بلانسبت خريت مال همين وقت‌هاست

it melts them like ice

در سوئد

جمعه برای زندگی

کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - هفده

کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - شانزده

کنفرانس جهانی تغيير آب و هوا، کپنهاگ - پانزده