پست‌ها

نمایش پست‌ها از اکتبر, ۲۰۱۳

می‌فرمايند خيلی وقته نمی‌بينيمتون

گذشته؛ وقتی فرهادی از جنگ حرف می‌زند