پست‌ها

نمایش پست‌ها از 2010

چند تا موضوع و رسانه سوسولا کوشن

سرک در فيسبوک

بازديد محل به عنوان يک فعاليت فرهنگی

دستاوردهای علمی حضرات

شباهت‌ها، شانس‌ها

اسدالله تو هم؟

در قاب عکس استراليايی: انگار يک کسی می‌گفت بيا

روزی که رفت بر باد؛ روزی که داد بر باد

دست در جيب خود کنيم به مهر

آقای امين‌زاده! چرا اينقدر ننريد؟

کاکا اين لاف آخری کار داد دستت

حکايت همگرايی و آن که روی پشت بام ماند