پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۱۰

شباهت‌ها، شانس‌ها

اسدالله تو هم؟

در قاب عکس استراليايی: انگار يک کسی می‌گفت بيا

روزی که رفت بر باد؛ روزی که داد بر باد

دست در جيب خود کنيم به مهر

آقای امين‌زاده! چرا اينقدر ننريد؟

کاکا اين لاف آخری کار داد دستت