روش تحقيق برای کفاشي

بگذاريد امروز يک روش جالبي را بهتان معرفي کنم که خيلي مي تواند برای مرتب فکر کردن و احتمالأ تحقيق کردن به دردتان بخورد. اگر هم بلديد که خوب چه بهتر

يک موضوع خيلي معمولي را برايتان مي گويم، خودتان مي توانيد هر چه مي خواهيد به جای آن بگذاريد. فرض کنيد در صنايع کفاشي داريد کار مي کنيد و قرار است يک کفش جديد توليد کنيد که پاشنه اش ليز نمي خورد. خوب موضوع فکر يا تحقيق تان مي شود اين که چرا مثلأ پاشنه ی کفش آدم ناگهان ليز مي خورد و صاحب کفش به زمين مي افتد. خيلي هم ساده نيست صبر کنيد مي بينيد

اول وسط يک برگه ی کاغذ برداريد بنويسيد "ليز خوردن کفش"، دورش هم يک دايره بکشيد. حالا هر چه به نظرتان مي رسد درباره ی همين ليز خوردن کفش دور آن دايره ی اصلي بنويسيد و دور هر چه را که نوشتيد هم يک دايره بکشيد. مثلأ جنس پاشنه، ارتفاع پاشنه، قطر پاشنه، شيب پاشنه، سنگيني وزن صاحب کفش، درست راه رفتن، جنس زمين زير کفش، شرايط آب و هوايي، تميز بودن زمين و همينطور هر چه به فکرتان مي رسد را بنويسيد

حالا يک دايره ی وسطي داريد با چندين دايره ی ديگر که دور آن وسطي حلقه زده اند. دوباره برای هر دايره ی کوچک برداريد هر چه درباره اش به نظرتان مي رسد بنويسيد نگران هم نباشيد که ممکن است مسخره به نظر برسند. مثلأ برای جنس پاشنه بنويسيد چوبي، لاستيکي، آهني، پارچه ای. مثلآ برای قطر پاشنه بنويسيد يک سانتي متر، کمر باريک (استکاني) و هر چه باز به نظرتان مي رسد. خوب که همه را نوشتيد باز چندين دايره ی ديگر پيدا کرده ايد. ممکن است کاغذ کم بياوريد، نگران نباشيد از هر طرفي که جا کم داريد يک کاغذ جديد بچسبانيد به کاغذ اصلي تان. خلاصه تا مي توانيد هر دايره را گسترش بدهيد و بگذاريد فکرتان به کار بيفتد و تمام احتمالات ممکن را حساب کنيد. وقتي ديگر ديديد تقريبأ داريد خيالپردازی مي کنيد ديگر دست نگه داريد. تا همين جا کافي ست

حالا خوب نگاه کنيد به نقشه تان چون خلاقيت از همين جا شروع مي شود. ببينيد اگر شما به دنبال يک کفش جديد باشيد ترجيح مي دهيد کدام يکي از اين عوامل را به هم ربط بدهيد که نتيجه اش را بشود در يک کفش جديد ديد؟ مثلأ اگر مي خواهيد کفش ورزشي توليد کنيد ممکن است برويد به دنبال کفشي که برای آدم های سنگين وزن مناسب است و برای دويدن روی چمن. اين کفش ممکن است جنسش از لاستيک باشد و ميان آن را با هوا پر کنيد و کف آن را اسفنج بگذاريد و ته کفش را چند برآمدگي درست کنيد که وقتي خريدارتان کفش را مي پوشد بتواند بدون احساس ناراحتي روی چمن ها بدود و ليز نخورد

خوب که نگاه کنيد متوجه مي شويد ممکن است برای طراحي محصولتان مجبور شده باشيد از چند دايره عبور کنيد که فاصله هايشان از هم خيلي دور است اما به هم ربط دارند. خوب به اين مي گويند "روش تحقيق"، کاری که همه ی آدم هايي که مي خواهند کار تحقيقي انجام بدهند بايد برای کارشان يک سری از اين دايره ها را طراحي کنند ولو در ذهن شان که البته ذهني اش خيلي هم دقيق در نمي آيد، البته اين ساده شده ی آن چيزی ست که ممکن است کتاب های قطوری هم درباره اش بنويسند اما اصل داستان همين است. گاهي آدم هايي که قرار است بروند حتي يک کفش هم بخرند بخشي از اين مسير را مي روند و در نتيجه از چيزی که مي خرند راضي ترند چون فکر کاربردهايش را کرده اند. حتي آدم مي تواند اين محاسبات را بر اساس رنگ لباسش هم انجام بدهد و در نتيجه از پولي که بابت خريد يک کالا پرداخته نهايت استفاده را بکند

چند بار برای خودتان با چيزهايي که در فکرتان هست تمرين کنيد آنوقت مي بينيد نه تنها آن "کاسه ی چه کنم" را به مرور مي اندازيد دور بلکه خيلي دقيق تر به هدف های کوتاه مدت و با تمرين به هدف های بلند مدت تان مي رسيد. نتيجه اش ممکن است اين بشود که حتي نرويد مثلأ زيادی ميوه بخريد و دست آخر گنديده هايش را از يخچال بيرون بريزيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار