آقای ابطحي خيلي وقيحيد

آقای ابطحي خيلي وقيحي. داری سر تمام جوان ها را کلاه مي گذاری و خودت را به کوچه ی علي چپ زده ای. چرايش را مي گويم. مدعي شده ای که زرقاوی باعث آبروريزی مسلمان ها شده و کشتنش خبر خوشحال کننده ای بود و حالا وزير خارجه ی ايران از حماس که از کشته شدن زرقاوی ابراز تأسف کرده است بايد سؤال انتقادی مي کرده و نتیجه را هم اعلام می کرده و نکرده. اين ها را نوشته ای اما هيچ از خودت و دولت اصلاحات يادی نمي کني که رئيس دولتش چطور از خلخالي و لاجوردی همينطور حمايت کرد و با رفتن به مجلس ختم آن و پيام برای اين، نتيجه اش را هم اعلام کرد

مگر خلخالي و لاجوردی کمتر از زرقاوی آدم کشتند؟ زرقاوی پنهاني مي کشت اما خلخالي و لاجوردی در ملأ عام مي کشتند

آهای جوان های اصلاح طلب اگر سن و سالتان نمي رسد که به ياد بياوريد برويد آرشيوهای روزنامه ی کيهان را از کتابخانه ی ملي بگيريد يا از بزرگترهايتان بپرسيد که متوجه بشويد در همان سال های اول انقلاب اسم خلخالي چيزی کمتر از زرقاوی امروز نبود. آن همه سبعيت را هيچ تنابنده ای از خاطرش نمي رود. بيانيه هايي که زرقاوی برای هر بار آدمکشي هايش مي خواند به زبان فارسي اش را با يک "بسم الله القاصم الجبارين" همين جناب خلخالي صادر مي کرد. آن وقت خاتمي به مجلس ختمش رفت و ابطحي حالا با بي شرمي يادآوری اش نمي کند که ببينيم چه فرقي ميان اظهار تأسف حماس با خاتمي وجود دارد. مگر خاتمي برای سالمرگ لاجوردی پيام تفرستاد؟ اميرانتظام که هنوز زنده است و پای حرف هايش هم ايستاده که لاجوردی با جوان های مردم در زندان چه ها کرد

ابطحي دارد بر تمام آن کشت و کشتارهای زرقاوی وار در همين ايران سرپوش مي گذارد و نمي گويد که از آن وضع متأسف است، دارد همه ی ما ايراني ها را هم با خودشان که از همان زمان هم مديران ارشد حکومت بودند شريک جرم مي کند تا بگويد مردمي که امروز پشت سر ما هستند فراموش کرده اند. نه آقا شما هر بار که از اين خزعبلات مي نويسي و پشت سرت را نگاه نمي کني مجبوری دشنام بشنوی. نمي شود خاتمي برود به مجلس ترحيم کسي که اسمش را گذاشته بودند "قاضي مرگ" آنوقت شما بگويي چرا حماس از زرقاوی حمايت مي کند. مي خواهيد خودتان را جدا کنيد و پرونده را ببنديد؟

ابطحي دارد به دار و دسته ی رجوی حمال حق مي دهد که بريزند و برای اعاده ی خون های هوادارانشان در تابستان 67 مردم کوچه و خيابان را ببندند به خمپاره و بمب ساعتي. ابطحي ما را هم دارد شريک مي کند که با او بايستيم در مقابل خونخواهي آن ها، که بگوئيم چون رأی داده بوديم به خاتمي حالا چشممان را بسته ايم به هزار کثافتکاری گذشته شان، وقيحانه دارد به يک آدمکش ديگر مي تازد اما از خودشان حرفي نمي زند. ابطحي دارد به طرفداران رضا پهلوی حق مي دهد که به تقاص کشت و کشتارهای خلخالي در ميان ارتشي ها، محاکمات دوران شاه را عادلانه تر بدانند و تازه ما را هم شريک مي کند فقط چون به خاتمي رأی داده بوديم. حالا هم حرفي نمي زند که چرا با رأی ما رفته نشسته در عزاداری يک قاتلي شبيه به زرقاوری يا تأسف خورده برای لاجوردی

عبدالمالک ريگي آدمکش محصول کثافتکاری های امثال خلخالي ست که همان ابتدای انقلاب افتادند به جان بلوچ هايي که از سر بدبختي با قاچاق اموراتشان را مي گذراندند و مي گذرانند. خلخالي به نيابت از حکومت حمام خون درست کرد در بلوچستان، روزنامه های همان دوره را ببينيد که باورتان بشود. ابطحي خودش را به ناداني زده اما مردم کرمانشاه يادشان هست که شايع شده بود که در سه راهي جاده ی کرمانشاه به ايلام به دستور خلخالي دو نفر را به جرم قاچاق تيرباران کردند و همانجا با گچ پوشاندنشان تا بشوند مجسمه ی عبرت. مگر اسم زرقاوی ديروز که دلهره به دل های مردم بيگناه مي انداخت چيزی از اسم خلخالي و لاجوردی بيست سال پيش کم داشت؟ همين خلخالي در نيم ساعت دستور اعدام 15 نفر را در خوزستان صادر کرد که بعد از رفتنش معلوم شد 5 تايشان اصلأ هيچ کاره ی عالم بوده اند

ابطحي دلش برای اسلام سوخته اما نمي گويد که بيانيه های اعدام را از همان راديويي قرائت مي کردند که همان زمان ايشان رئيسش بودند همه هم با بسم الله قاصم الجبارين. اين ها راست راست آدم مي کشتند و رئيس دولت اصلاحات برای مجلس ترحيمشان هيچ کم نگذاشت با همه ی ادعای روشنفکری اش آنوقت ابطحي معترض شده که چرا وزير خارجه حکومت به حماسي ها نگقته که چرا برای زرقاوی متأسفيد. مگر خود حضرتتان برای کارهای خلخالي و لاجوردی خيلي تأسف مي خوريد؟ يک نشاني بدهيد کجا تأسفتان را نوشته ايد بخوانيم
آقای ابطحي از بچه هايت خجالت بکش که نزديکترين جوان های به تو هستند و داری بهشان دروغ تحويل مي دهي. بچه هايت بلاخره يک روزی مي روند روزنامه های قديمي را مي خوانند، يک روزی حرف های اميرانتظام را مي شنوند و مي فهمند تو روی همه ی اين کثاقنکاری ها ماله مي کشيدی. آقای ابطحي بيخود نيست که مي گويند آخوند جماعت را که ببيني بايد به وجود آن دنيا و قيامت شک کني

آقای ابطحي من حالم به هم مي خورد از اين اسلامي که تو مدعي اش هستي، حالم به هم مي خورد که تو بشوی مصلح جامعه ی ايراني و به اسم اصلاحات حرف مفت تحويل جوان هايي بدهي که يک برگ سند هم نگذاشته ايد بيفتد به دستشان که ببينند آن پشت و پسله ی شما چقدر متعفن است اما حالا بيشرمانه آمده ايد اطو کشيده جلو ايستاده ايد و داريد به آدمکش های ديگر بد و بيراه مي گوئيد

با همه ی تنفری که از حمله و جنگ دارم اما دست کم دلم مي خواهد بيايند و امثال تو را بگيرند و بنشانندتان روی مشابه همان صندلي که حالا صدام حسين را نشانده اند که معلوم بشود آن الله اکبری که صدام روی پرچم عراق گذاشت اما چپ و راست هم آدم مي کشت با الله اکبری که شما روی پرچم ايران گذاشتيد و آدم کشتيد هيچ فرقي نداشته. هيچ آدمي ميان ما ايراني ها پيدا نمي شود که خلخالي و لاجوردی و مجلس ختم و بيانيه ی خاتمي را فراموش کند. آقای ابطحي خيلي وقيحيد

نظرات

پست‌های پرطرفدار