تجربه ها

دو هفته پيش آمدم مثل هميشه خودم موهايم را کوتاه کنم به فکرم رسيد بعد از سال ها بزنم اصلأ قال قضيه ی موها را بکنم ببينم چه مي شود. آدم گاهي سر کاملأ خالي از موی خودش را هم ببيند بد نيست. خلاصه ماشين را برداشتم و کامل خودم را کچل کردم با نمره ی به نظرم 4. فردايش که رفتم دانشگاه ديدم انگار نه انگار که تا ديروزش يک شکلي بوده ام و امروز يک شکل ديگر، اصلأ هيچکس هيچ چيزی نمي گويد
فکر کردم شايد رويشان نمي شود چيزی بگويند با وجود اين که اين جا دليل ندارد روی کسي نشود از چيزی. خودم الکي يک چيزی گفتم دو سه جا که آره زدم خودم را ناکار کردم ببينم بلاخره توجهشان جلب مي شود يا نه؟ فقط يک نفر يک لبخند خفيفي زد که معني هم نداشت. خلاصه اش اين است که بر خلاف ما ايراني ها که تا مي رويم سلماني و موهايمان را کوتاه مي کنيم مبارک باشد به هم مي گوئيم اين جا خيلي هم مبارک بادی در کار نيست. البته پيش از اين هم زياد ديده بودم که مثلأ اگر يک نفر بردارد نصف موهای سرش را بتراشد و آن طرف مودار سرش را هم قرمز و آبي کند اصلأ برای کسي مهم نيست اما خيلي مي خواستم اقلأ اين کچل کردن را هم خودم تجربه کنم که احساس خودم را بفهمم. خيالم راحت شد
يک بار ديگر هم همان اوايل آمدنمان يک چنين کاری به سر خودم آورده بودم اما برای يک چيز ديگر. خيلي از ما ايراني ها توی خانه هايمان در همان ايران با شورت ورزشي يا از اين شلوارک ها راه مي رويم. اما بيرون از خانه شلوار مي پوشيم که عرف اجتماعي مان است. اما اين جا شورت و شلوارک پوشيدن اصلأ اصلي تر است مگر اين که بخواهيد به يک مراسم رسمي برويد. من کلي شلوار و شلوارک با خودم از ايران آورده بودم اما هر بار مي آمدم شلوارک ها را بپوشم هي با خودم کلنجار مي رفتم. يک روز ديدم اين طور نمي شود که در يک محيط جديد آدم نتواند خودش را تطبيق بدهد، برداشتم پاچه ی همه ی شلوارهايم را بريدم، نوی نو. از آن به بعد يا بايد مي ماندم در خانه که نمي شد يا بايد مثل همه ی مردم که برای فرار از گرما شلوارک و شورت مي پوشند من هم مي پوشيدم و مي رفتم سر کار و زندگي ام. خيلي کار درستي کردم چون تمام شد و ديگر راحت شدم از دست خودم. واقعأ راه ديگری نگذاشتم برای خودم گرچه شلوارها حيف شدند ولي اقلأ آن تطبيق پيدا نکردن را حل کردم به شيوه ی خودم
حالا داستان کچل کردن هم رفع شد. بايد ببينم ديگر چه چيزی هست که بايد تجربه اش کنم. خيالم از بابت رقص و آواز جمع است چون به طور ژنتيکي از طريق خوزستاني بودنم تأمين شده، نگراني ندارم از آن بابت

نظرات

پست‌های پرطرفدار