عجب عکسي شده
من از ديروز تا به حال هر چه اين عکس را مي بينم مي افتم به خنده. يعني اين نگاه اين آقای معمم را که مي بينم اصلأ نمي توانم جلوی خنده ی خودم را بگيرم. عکاسش هم "علي آقا ربيع" از فارس نيوز است و در کنفرانس توريسم گرفته شده. واقعأ عجب عکسي شده


نظرات

پست‌های پرطرفدار