عذرخواهي برای يک جمله

توضيح مي دهم. درباره ی آن مطلبي که خطاب به ابطحي نوشتم يک جمله اش را بايد تصحيح کنم

نوشته بودم: "بيخود نيست که مي گويند آخوند جماعت را که ببيني بايد به وجود آن دنيا و قيامت شک کني". به باورهای خودم مراجعه کردم و ديدم در حالي که من دست کم عميقأ به آيت الله منتظری، مرحوم طالقاني، مرحوم بهشتي، علامه طباطبايي، علامه محمد تقي جعفری و جناب يوسفي اشکوری ارادت دارم بنابراين جمله ام مطلقأ درست نبوده. نمي شود لباس آدم ها را نگاه کرد و افکارشان را نديد

از بابت جمله ام در آن نوشته عذرخواهي مي کنم و اميدوارم اگر با آن جمله به باورهايتان درباره ی آدم هايي حتي غير از اين هايي که من نوشتم بي احترامي کرده ام عذرخواهي مرا قبول کنيد. بايد درباره ی افکار و اعمال آدم ها صرفنظر از لباسشان قضاوت کرد

نظرات

پست‌های پرطرفدار