چادور پائين، چادور چپ/ چادور بالا، به چپ چپ

خبر برا کلاغه
نبود برا الاغه

اونم نبود به زاغه
زاغ هم نبود آقاهه

خبر خبر آقاهه!
پليس الان تو راهه!

آژير کشون با سرعت
مياد به وقت سرقت

الان پيچيد تو کوچه
کي بود مي‌زد کمونچه؟

دزده کجاس؟ فرار کرد؟
شريکش هم سوار کرد؟

زياد بودن؟ پونصد تا؟
حرف بزنين، پس چند تا؟

شورشي بود يا قاپ زن؟
چاقو به دست يا راهزن؟

تزريقي بود؟ ياغي بود؟
آب شنگولي؟ ساقي بود؟

آهای عمو بلند شو
خواب مي‌ديدی! بيدار شو

شورش کجاس يا ساقي؟
آب شنگولي يا ياغي؟

پليس ضد شورش
حجاب خورده به تورش

صداش به اين بلندی
نمي‌شنوی افندی؟

مي‌گه خانوم! تتق توق
با اين مي‌آی تو چارسوق؟

آژير، بيسيم، با سرکار
پليس تيز و پُرکار

همه‌ش برا حجابه
خانوم وضعت خرابه!

معتاد بودی يا ساقي
تزريقي يا بزاقي

سيبيل داری؟ آزادی
ريش بذاری صوابي

دعوا سر ضعيفه‌س
حالا حجاب قديفه‌س

مورد داری، سوار شو
هزار بده رها شو

اگر که پول نداری
مي‌نشونمت تو گاری

گاری و بوق و مأمور
عکاس و ساز و سنتور

خلاصه که شلوغه
دعوا داره داروغه

دعواش سر گلابه
نه نه! سر شرابه

ميگه حجاب گلابه
نبودنش شرابه

شراب مال چلاقه
هر کي بخوره الاغه

گلاب خوب زلاله
گيرت مي‌آد؟ محاله

شراب همه‌ش ضلاله
شيراز باشه، حلاله

زير سيبيلي‌ش مرامه
اِهم اِهم، حرامه

حرام توی کلامه
کلام همون سلامه

سلام توی خطابه‌س
حجاب جلد کتابه‌س

از اون طرف حرامات
تعطيل تو انتخابات

حرام به وقت صندوق
شراب بخور، بزن بوق

القصه اين حجاب است
گاهي وقتا شراب است

يک وقت ديدی گلاب است
شانس بياری الاغ است

حجاب شده معما
منکر شده مسما

هر کس که بوق مي‌زد پار
امسال شده کليددار

محمود که ساز و قيچک
پارسال مي‌زد با تنبک

امسال شده علمدار
صندوق چيه؟ ورش دار

فعلأ بگير بگيره
ولو که سر به زيره

هر کی دادار دودور کرد
پليس سرش چادور کرد

همين پليس معذور
پايين کشيد چادور زور

يک وقت ديدی دوباره
چادور کردن اِماله

چادور پائين، چادور چپ
چادور بالا، به چپ چپ

نظرات

پست‌های پرطرفدار