سفرنامه خواني

خواستم سفارش کنم حتمأ نوشته‌های ميرزا پيکوفسکي را بخوانيد بخصوص نوشته‌های جديدش را که در سفر نوشته. خيلي حظ کردم.

حيفم است که روانه‌تان نکنم به خواندن نوشته‌هایش.

نظرات

پست‌های پرطرفدار