د.د.س. 1

اينجا قراره چه چيزی ساخته بشه؟ در واقع خبر ندارم ولي چون مرض کنجکاوی خفه‌ام کرده تصميم دارم دنباله‌اش را بگيرم ببينم چه چيزی قرار است از آب دربيايد.

فعلأ که تا جايي که مي‌بينم- حدود نيم ساعت است- اين رفقای پرولتاريا به ازای هر بلوک سيماني‌ای که روی هم مي‌گذارند يک سيگار هم دود مي‌کنند. همينطور که پيش بروند تا اين مراسم ساخت و سازشان تمام بشود از زور سيگار کشيدن يک مقداری عمر به خدا بدهکار مي‌شوند. خوب اين فعلأ اولين عکس از پروژه‌ی "دود و دَم و ساختمان‌سازی" که به اختصار اسمش را مي‌گذارم د.د.س.

نظرات

پست‌های پرطرفدار