هوای سرد

خوب اين هم بازداشت دستجمعي خانم‌ها که با يک نگاه مي‌شود ديد از تمام گروه‌های فعال در زمينه‌ی حقوق زنان هستند. از تمام گروه‌های زنان، يعني فرقي نيست بين شادی صدر و نوشين احمدی و آسيه اميني.

از قديم گفته‌اند وقتي هوا سرد مي‌شود هوای کوچه و خيابان با هم سرد مي‌شود. اين دستگيری يعني فرقي نيست که به کدام گروه تعلق دارند. اين حرف مهمي‌ست.

نظرات

پست‌های پرطرفدار