گوشه و کنارهای شهر

حدس بزنيد اين جنابي که اينجا ايستاده چه کاره‌ست؟


خوب البته صدای‌تان را که نمي‌شنوم ولي حدس‌تان را پيش خودتان نگه داريد تا ببيینيد چقدر با واقعيت اختلاف دارد.

اين جناب که اسمش Glen است پروفسور در رشته‌ی ميکروبيولوژی‌ست و برای يکي از مراکز معتبر علمي استراليا که يک بخشي از آن در بريزبن قرار دارد کار مي‌کند. اسم مرکزی که ايشان در آن کار مي‌کند به اختصار CSIROست.

خوب اين جناب Glen در کنار يک رستوران ايستاده اما باز هم حدس بزنيد چرا اينجا ايستاده؟

خوب آمده استراحت کند چون دو دقيقه قبل از اين عکس يکي از اطرافيانش آمده بود و داشت درباره‌ی يک موضوعي از او سؤال مي‌کرد. من هم ايستاده بودم و گوش مي‌کردم و ياد مي‌گرفتم .

خوب حالا Glen را در يک موقعيت ديگر ببينيد، شايد متوجه بشويد حرف‌شان درباره‌ی چيست.


Glen هر هفته جمعه شب‌ها يک کلاس آموزش رقص Salsa برای مردم راه مي‌اندازد که مجاني‌ست و تقريبأ 100 نفر را به مدت يک ساعت آموزش مي‌دهد. تقريبأ پدر صاحاب بچه‌ی همه درمي‌آيد از زور عرق ريختن. دستيارش که او هم به مردم Salsa ياد مي‌دهد يک خانم دکتر متخصص اطفال است که خود آن خانم هم دو تا داماد و يک عروس دارد. خانم دستيار را مي‌توانيد در اين عکس ببيند، هماني‌ست که آن آخر ايستاده.

اما اين گروه يک عضو ديگر هم دارد که اسمش Jose است اما چون برزيلي‌ست بايد موقع تلفظ بگوييد ژوزه. اين جناب ژوزه هم مهندس الکترونيک است اما جمعه شب‌ها تبديل مي‌شود به DJ.اين هم از کلاس.


بعد از يک ساعت کلاس، اهالي آموزش ديده برای دو ساعت هر چه را ياد گرفته‌اند شروع مي‌کنند به امتحان پس دادن. البته که نمره‌ای در کار نيست. و کم‌‌کم اهل امريکای لاتين سر مي‌رسند برای کم کردن روی آموزش ديده‌ها و تا ساعت 11 شب يک بخشي از کناررودخانه را مي‌گذارند روی سرشان. آدم ياد خوزستان مي‌افتد.


خوب حدس‌تان درست بود يا نه؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار