من اصلأ هاج و واج مانده‌ام جدأ

اصلأ باور نکردني‌ست! يعني اصولأ دارم با دمم گردو مي‌شکنم.

اين موضوع ديروز که نوشتم که برای جعبه‌های موش‌ها نشانه درست کردم و اين‌ها که يادتان هست- اين پايين هست که بخوانيدش- حالا امروز از طرف دانشکده قدرداني کردند آن هم چه قدرداني حسابي‌ای کردند. اصلأ باور کردني نيست!

يک خانمي زنگ زد که من حسابدار دانشکده هستم و امروز يک چک برايت مي‌فرستم. گفتم چک برای چي؟ گفت از طرف رئيس دانشکده به خاطر کاری که برای نشانه گذاری جعبه‌های موش‌ها انجام دادی قدرداني شده و چون مي‌خواهند از روش تو برای باقي جعبه‌ها استفاده کنند برای همين هم برای تو پاداش در نظر گرفته‌اند. گفتم خيلي هم ممنون، من اصلأ انتظارش را نداشتم!

مي‌دانيد چقدر پاداش داده‌اند؟ 3000 دلار! من اصلأ هاج و واج مانده‌ام از تعجب!

نظرات

پست‌های پرطرفدار