خانم رجبي منتظريم

خيلي خوب بود خانم فاطمه رجبي (همسر آقای الهام) که چپ و راست برای احمدی‌نژاد اسپند دود مي‌کنند و خاکسترش را مي‌پاشند به سر خاتمي در اين يک مورد که احمدی‌نژاد موافق طرح انگشت نگاری از آمريکايی ها نبود و باعث کنار گذاشته شدن طرح در مجلس شد اظهار نظر بفرمايند ببينيم چه از آب درمي‌آيد.

بلاخره همه جای نظرات ايشان بايد به هم بيايد ديگر.

خانم فاطمه رجبي (الهام) منتظريم.

نظرات

پست‌های پرطرفدار