برای نيک آهنگ
آفرين به نيک آهنگ. همين که نوشتي " ايستگاه​های معمولی و محلی راديويی با چند نفر کارشناس و مدت زمان محدود پخش در آمريکای شمالی چقدر کم هزينه هستند". من هم همين را مي گويم که با اين جور ايستگاه های محلي و چند نفر آدم دم دستي نمي شود براندازی کرد، اصلأ حرفش هم خنده دار است. اين هايي که آن اعداد و ارقام را سر هم کرده اند دارند نشاني عوضي مي دهند. برای همين هم نوشتم يک جای اين حساب و کتاب لنگ مي زند. اگر کاری دارد صورت مي گيرد نشاني اش اين هايي نيست که آن آدم ناشناس به الپر داده. اين نشاني ی پولي و راهي که آن آدم به الپر گفته از بيخ غلط است و اين را همان سابقه ی چندين ساله ی من در کار راديويي مي گويد

نظرات

پست‌های پرطرفدار