نه خاني آمد نه خاني رفت
ظاهرأ نمي توانم ننويسم. خودم هم خنده ام گرفته که بدتر شده ام، يعني بيشتر هم نوشتنم مي آيد. به هر حال نه خاني آمد نه خاني رفت

نظرات

پست‌های پرطرفدار