زبان فارسي در راديو پيام
گوينده بخش عصرگاهي (از طريق اينترنت): واژه سازی در زبان فارسي ... بنابراين نگوئيد "بينال (بر وزن بيّنات)" و در عوض از واژه ی فارسي "دوسالانه" استفاده کنيد
زرشک بدم خدمتتون

نظرات

پست‌های پرطرفدار