نگذاريد دعواهای ساختگي سرايت کند
همان جمله که خيلي هم معروف است که "چيزی که حدی برايش متصور نيست خريت است" ممکن است بعد از اين تصميم احمدی نژاد برای اجازه ی ورود دادن به خانم ها به استاديوم ها اتفاق بيفتد يعني برای اثبات ناامن بودن مکان های ورزشي برای خانم ها واقعأ هم آن جا را ناامن کنند، تير و ترقه ای درکنند يا عمدأ دعوا راه بيندازند و چهار تا هم حرف نامربوط به خانم ها بزنند، حتي کتک کاری کنند. خلاصه اگر مي رويد به ورزشگاه ها حواستان باشد
شايد هم درستش اين است که حالا همه از هر راهي که مي توانند به پسرها بگويند اين بار شما مردانگي کنيد و ولو که مي رويد قر و فرتان را نزديک جايگاه خانم ها به نمايش مي گذاريد اما اگر اتفاقي افتاد مثل بزن بزن نگذاريد به قسمت خانم ها سرايت کند. مي دانيد اين ها منبعد پي بهانه مي گردند، خريت هم که حدی ندارد، ممکن است هر کاری انجام بدهند
به سبک حسين درخشان که در اين موارد کاملأ با واژه های درستي مي نويسد مي خواهم اين را بنويسم: اگر مي خواهيد از اين به بعد با
دوست دخترتان (واقعيت را نوشته ام، حالا بعدأ به ازدواج هم مي کشد يا نه حرف ديگری ست) به هر حال، اگر مي خواهيد از اين به بعد با دوست دخترتان برويد مسابقه ی فوتبال را تماشا کنيد نگذاريد دعوا و مرافعه های ساختگي به قسمت خانم ها سرايت کند

نظرات

پست‌های پرطرفدار