تغيير ساعت و زمين کج و باقي قضايا
اين موضوع تغيير ساعت رسمي و اعتراض هايي که به آن مي شود را نه اين که بد بدانم، نه ابدأ، اما همين طور که نوشته های خيلي ها را مي خوانم به نظرم دارند بيش از حد بزرگش مي کنند و بيشتر هم به اين دليل که حالا اين جا هم احمدی نژاد است که از فرط خرابکاری دارد همه چيز را به هم مي ريزد. اما واقعأ هيچ کس منصفانه و از روی منطق نمي گويد در کشوری که معدل بازده کاری کل سيستم به دو ساعت در روز و گاهي کمتر (آمار دقيقش را ندارم) نمي رسد اين يک ساعت عقب و جلو کردن ساعت چه تأثيری در زندگي روزمره ی مردم دارد؟
مي دانيد گاهي ما شيپور را از سر گشادش مي زنيم، دقيقأ مثل همين مورد تغيير ساعت. آيا اول بايد تغيير ساعت رخ بدهد بعد ترافيک درست بشود و مثلأ بتوانيم به سيستم حمل و نقل عمومي اعتماد کنيم؟ اول بايد تغيير ساعت رخ بدهد بعد سيستم بانکي اصلاح بشود که مشتری ها برای يک کار بانکي پنج دقيقه ای، دو ساعت در باجه ها صف نکشند؟ مثلأ در ترافيک اتوبان همت که هستيد و همين طور نشسته ايد که راه باز بشود واقعأ فرقي هم دارد که اين ترافيک را ساعت هفت صبح همه با هم تجربه مي کنند يا بشود هشت صبح يا شش صبح؟ تغيير ساعت مهم تر است يا اتلاف انرژی حرارتي در ساختمان ها؟ بنزين سوزاندن در ترافيک نامحدود شهرهای بزرگ مهم تر است يا تغيير ساعت؟ اگر برای تغيير ساعت قرار است دلايل پزشکي بياوريم، که خيلي هم خوب است، پس بايد هزاران دليل ديگر هم برای گرفتاری های روزمره ای بياوريم که اين تغيير ساعت پيششان تقريبأ هيچ است
يک چيز ديگری هم هست که شايد ندانيد، حالا مي نويسم. درهمين ايران يک اداراتي هستند که موضوع زمان برايشان مهم تر است مثل کشتيراني جمهوری اسلامي که چون اگر از سيستم زماني ايران استفاده کنند آنوقت مراودات تجاری شان با دنيا به هم مي خورد آمده اند حتي تعطيلات هفتگي شان را هم عوض کرده اند که شنبه ها را تعطيل باشند اما در عوض پنج شنبه ها و گاهي جمعه ها کار کنند. منظورم اين است که آن ادارات و سازمان هايي در ايران که موضوع زمان برايشان اهميت دارد از جنبه ی اقتصاد بين الملل اصلأ زمانبندی شان هم با زمانبندی عمومي متفاوت است. حالا بهانه گرفتن به اين که تغيير ساعت توسط دار و دسته ی احمدی نژاد چه ها که به بار نمي آورد در ايران با آن همه اتلاف وقت در همه جا، واقعأ چيزی را حل نمي کند
احمدی نژاد آنقدر ايرادهای ديگر دارد که اين تغيير ساعت پيشش مي شود داستان زمين کج و بد رقصي طرف

نظرات

پست‌های پرطرفدار