حال درون حجاريان

انصافن خبرگزاری فارس خيلی حق به گردن علوم پزشکی دارد. حالا يک نمونه‌ خيلی جالبش را می‌نويسم که بينيد.

يک عارضه‌ای وجود دارد که اگر کسی در کودکی به آن دچار بشود معمولن پسزمينه‌ی ژنتيکی دارد ولی اگر کسی در بزرگسالی به آن دچار بشود ناشی از فشار روانی‌ست. اسم اين عارضه Tourette است. از جمله نشانه‌هايش در کودکان اين است که کودک دچار تيک عصبی می‌شود. البته هيچ اشکال از جنبه‌ی هوشی در کودک وجود ندارد اما تيک عصبی يا گاهی سر و صدا درآوردن با دهان جزو نشانه‌های تشخيصی عارضه هستند.

اما معروف‌ترين نشانه‌ی اين عارضه در بزرگسالان گزيدن لب است که گاهی لب آدمی که گرفتار عارضه شده از شدت فشار زخمی می‌شود. رفتم از توی کتاب‌های مربوط به اين عارضه نشانه‌هايش را درآوردم که ببينيد. اين عين نوشته است:

Biting the lip, centrally or at the side, is often a sign of anxiety. Usually, this is the bottom lip (especially if the person has overhanging top teeth). This may be a habitual action and people who do this, will often repeat the move in predictable situations.

This is a fairly child-like action, especially if accompanied by wide eyes and eyebrows raised in the middle and lowered at the sides, and thus may betray concern about being told off or otherwise being censured in the manner of a child.اگر کتاب‌های روانشناسی و حرکات بدن را بخوانيد درباره‌ی حرکت غير ارادی لب گزيدن و عارضه‌ی تورت کلی اطلاعات جالب به دست می‌آوريد. از اتفاقات روزگار يکی از سرشناس‌ترين متخصصان علوم عصب-پايه در ايران در همين مورد و رابطه‌اش با شکنجه کار کرده است. مثلن سندرم تورت می‌تواند ناشی از اسکيزوفرنی باشد و اسکيزوفرنی هم در اثر شکنجه و ايجاد توهم درباره‌ی محيط ايجاد می‌شود.

حالا خبرگزاری فارس با چاپ عکس سعيد حجاريان به علوم پزشکی کمک کرده که نمونه‌ی واقعی عارضه‌ی تورت را ببينيم. خودتان لب‌ پايینی حجاريان را ببينيد که از شدت فشار دندان‌های بالايی به چه نمونه‌ی جالبی از سندرم تورت اشاره می‌کند:

رنگ رخسار خبر می‌دهد از حال درون مال همين وقت‌هاست.

نظرات

پست‌های پرطرفدار