يک هفته با پژواک

اين هم "يک هفته با پژواک" اين هفته. خيلی شنيدنی‌ست چون پژواک و لادن دو نفری برنامه را اجرا کرده‌اند. يکی از استراليا و دومی از مالزی. از هفته‌ی آينده هم همکاران تازه‌شان از راه می‌رسند و پر و پيمان‌تر از اين می‌شوند.

اگر می‌بينيد "يک هفته با پژواک" اين هفته دير آمده توی صفحه تقصير اينجانب است.

خوب کليک کنيد و بشنويد و البته فايل قابل داونلود را هم گذاشته‌ام همين پايين.


فايل برای داونلود

تمام حقوق مادی و معنوی گفتار اين اثر به پژواک صمدانی و لادن کريمی و تمام حقوق تدوين راديويی آن به همايون خيری تعلق دارد


استفاده از اين اثر بدون اجازه ممنوع استنظرات

پست‌های پرطرفدار