جايزه‌ی شيريني‌پزی

بعد از حدود دو ماه که مردم وسايل به درد نخور زندگي‌شان را گذاشته بودند بيرون از خانه، کنار پياده‌رو، که از طرف شهرداری و به صورت مجاني ببرند بريزند توی تشکيلات بازيافت، بلاخره ماه گذشته اين کار انجام شد.

حالا البته تقريبأ صد رحمت به زندگي زاغه نشيني چون کنار بعضي خانه‌ها وسايلي تلنبار شده بود که اساسأ بودنشان در اين سال‌ها خودش مايه‌ی تعجب است چه برسد به اين که يک خانواده‌ای تا همين پارسال هم حاضر نشده باشد آن‌ها را بگذارد کنار پياده‌رو.

حالا بدبختي آزمايشگاه ما يکي هم اين است که در آن روزهای وفور نعمت در کنار خانه‌های مردم هيچ آدمي به عقلش نرسيده که برود و جايزه‌ی امسال شيريني‌پزی را فراهم کند. برای همين است که جايزه‌ی اينجانب را همينطور از اين هفته به آن هفته منتقل مي‌کنند، حالا بلکه بچسبانندش به سال آينده که يکي برود برای دو سه سال جايزه پيدا کند.

فکر کردم جايزه را بهتان نشان بدهم ببينيد سال‌های قبل چه چيزی داده‌اند به بهترين آشپز آزمايشگاه. دو سه تا عکس از جايزه گرفتم که ببينيد.


نظرات

پست‌های پرطرفدار