حتمأ بخوانيد

از جنبه‌ی مقاله نويسي علمي مي‌توانم بگويم اين نوشته‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامي آنقدر جذاب بود که اگر نويسنده‌اش کمي به محتوايش مي‌رسيد و مرجع نويسي‌اش را درست مي‌نوشت- مثل مقالات نشريات علمي- به راحتي مي‌توانست در يک نشريه‌ی معتبر علوم انساني منتشرش کند

خيلي موشکافانه موضوع مسجد جمکران را بررسي کرده و تقريبأ به هيچ زوری جز اين که بگيرند و بزنندش که حرفش را عوض کند نمي‌شود در اصل تحقيق شک کرد. اين همان چيزی‌ست که مرز ميان آدم‌های اهل حساب و کتاب را از عوام‌گراها جدا مي‌کند

خيلي دست مريزاد دارد که يک نفر بنشيند و عليرغم همه‌ی فشارهای اجتماعي و طبيعتأ در اين مورد فشارهای سياسي يک تحقيق درست و حسابي را سامان بدهد و مردم و حتي متدينين را از باورهای غلط نجات بدهد

محقق اين نوشته هر کسي که هست خيلي شاهکار کرده به نظر من. حتمأ بخوانيدش

نظرات

پست‌های پرطرفدار