شيوع سريع مالاريا در ايران

حال حاضر چيزی در حدود 500 ميليون نفر در جهان مبتلا به مالاريا هستند و گفته مي شود ميزان مرگ و مير ناشي از ابتلا به اين بيماری به يک نفر در هر ثانيه مي رسد و در اين ميان کودکان زير پنج سال از جمله اولين مبتلايان به شمار مي روند

سابقه ی شيوع مالاريا در ايران به دهه ی سي خورشيدی بازمي گردد و از همان زمان است که مالاريا به عنوان يکي از فراگيرترين بيماری های بومي مناطق کمتر توسعه يافته ی ايران شناخته شده است. اما اکنون بعد از گذشت نزديک به يک دهه بار ديگر آماری مبني بر گسترش مالاريا در ايران منتشر شده است

بر اساس آمارهای مؤسسه منابع جهاني که مقر آن در واشنگتن است بعد از گذشت دوازده سال يک بار ديگر شيوع مالاريا در ايران در حال اوج گيری ست. مرور آمارهای اين مؤسسه نشان مي دهند تعداد مبتلايان به مالاريا در ايران در سال 1991 در بالاترين حد در دهه ی گذشته به بيش از 96 هزار مورد رسيده بود. ده سال بعد بتدريج از تعداد مبتلايان کاسته شده و به کمترين تعداد آن يعني به بيش از 15 هزار نفر در سال 2002 رسيده است. اما اين کاهش تدريجي ناگهان در سال 2003 متوقف و معکوس شده، به طوری که تعداد مبتلايان گزارش شده در ايران در سال 2003 از مرز 23 هزار نفر نيز فراتر رفته است

علاوه بر اين، نتايج يک گزارش علمي که حاصل تحقيق گروهي از پژوهشگران انستيتو پاستور ايران است و در ماه مارس سال 2006 در نشريه ی علمي بيماری های گرمسيری منتشر شده نشان مي دهد نه تنها مالاريا در نواحي شمالي ايران در حال ظهور مجدد است بلکه نشانه هايي مبني بر مشابهت ژنتيکي عوامل بيماريزا در ايران با ترکيه و جمهوری آذربايجان نيز وجود دارد

همزمان يک گزارش علمي ديگر از محققان دانشگاه ليدز در انگلستان که نشريه حشره شناسي پزشکي آن را منتشر کرده نشان مي دهد استان های فارس، هرمزگان، کرمان و سيستان و بلوچستان در ايران درگير همان گونه ای از عامل بيماريزای مالاريا هستند که عمدتأ عامل همه گيری در مناطقي نظير اوتارپرادش و گجرات در هند به شمار مي رود. بنابراين شيوع مالاريا در ايران مي تواند ناشي از سرايت همه گيری در کشورهای مجاور باشد. اگر چنين است اما آيا همه گيری مالاريا در منطقه ای به وسعتي از ترکيه تا هند که ايران نيز در آن قرار گرفته همه جا سير صعودی داشته است؟ پاسخ منفي ست

نکته ی بسيار مهم اين است که در همان سالي که شيوع مالاريا در ايران اوج گرفته و به بيش از 23 هزار نفر رسيده تعداد مبتلايان گزارش شده در کشور آذربايجان نسبت به سال قبل از آن کاهش يافته و به 482 نفر رسيده و ترکيه نيز با هزار مورد کاهش ابتلا روبرو شده است. بر اساس آمار موسسه منابع جهاني کاهش صد هزار نفری مبتلايان به مالاريا در سال 2003 حتي در کشور هند نيز به ثبت رسيده است. به اين بررسي آماری مي توان موارد ديگری نيز اضافه کرد، به عنوان نمونه همزمان با افزايش ابتلا در ايران در افغانستان که اکنون يکي از توسعه نيافته ترين کشورهای جهان و در همسايگي ايران است تنها هزار مورد افزايش مالاريا گزارش شده و تعداد مبتلايان در سال 2003 در عراق، همسايه ی ديگر ايران، سه برابر کاهش يافته و به 307 نفر رسيده بوده حال آن که در همان زمان در ايران هشت هزار مورد جديد مالاريا گزارش شده است

مقايسه آماری گزارش مؤسسه منابع جهاني مؤيد اين نظر است که سرانه ی مراقبت های بهداشتي در ايران در حال کاهش است. علاوه بر اين فشار اقتصادی حاصل از تدارک داروهای مؤثر برای مقابله با عوامل بيماريزايي نظير مالاريا مي تواند به کاهش ارائه ی خدمات در بخش های ديگر بهداشتي نيز منجر شود که به نوبه ی خود به کاهش نيروی کار در جامعه منتهي خواهد شد

مالاريا يک بيماری عفوني است که عامل آن که به نام پلاسموديوم شناخته مي شود بوسيله ی پشه ای به نام آنوفل به بدن انسان منتقل مي شود. بر اساس گزارش های پزشکي مالاريا عامل مرگ و مير سالانه 1.3 تا 3 ميليون نفر در جهان است که از اين ميان زنان باردار و کودکان کمترين مقاومت را در برابر بيماری دارند

نظرات

پست‌های پرطرفدار