در خانه
از نيمه های شب باران شروع شد و حالا کمي باران مي آيد و کمي باد مي وزد. من آن بارانش را گرفته ام به حساب فال نيک. من هم خودم به خودم مرخصي داده ام و نشسته ام در خانه و دارم موسيقي ايراني از ملکوت گوش مي دهم. يک آهنگي به نام "شيرين قهر کرده يارم" که نمي دانم خواننده اش کيست دارم گوش مي دهم. برای دوستانم تبريک سال نو مي فرستم و يا جواب مي دهم به آن هايي که پيشدستي کرده اند و مرا خجالت زده
اين جا از بس که از همه ی دنيا و به خصوص از کشورهای جنوبشرق آسيا مهاجر دارد خيلي هم چيز عجيبي نيست برای مردم که برويد و بگوئيد امروز سال نو ست. هر دو سه هفته ای سال نوی يک گروهي ست. بعضي ها هم مثل هندی ها که چپ و راست برای يکي از خدايان چند ده گانه شان يک جشني مي گيرند و سال و ماهشان عوض مي شود
ديشب با حق به جانبي تمام يک ايميلي فرستادم برای يکي از دوستانم در امريکا که عيدت مبارک باشد اما بي معرفت عکس نفرستادی برايم ها. امروز ديدم يک عکس فرستاده و نوشته خودت بي معرفت تری که عکس نفرستاده داری غر مي زني به من. ديدم راست مي گويد. من از قضا برای هميني که به او گفته بودم بي معرفت هيچ وقت عکسي نفرستاده بودم. حالا دارم عکس هم مي فرستم برايش
فعلأ که در خانه ام شايد بيشتر هم نوشتم اگر چيزی برای نوشتن بود

نظرات

پست‌های پرطرفدار