شروع پايان
خوب ظاهرأ تازه از حالا که پرونده ی اتمي ايران را فرستاده اند به شورای امنيت بازی آخری دارد شروع مي شود. مي شود حدس زد کدام چهره ها خندانند، به هر حال بعد از مدت های طولاني مي توانند قوانين منع آمد و رفت وضع کنند و بريزند و بگيرند. اما عجيب بدبختي بزرگي است که ما ايراني ها در هر نزديک به دو-سه دهه ای بايد يک نمايش مشابه را با بازيگران متفاوت ببينيم. انگار اين سوزن گرامافون همينطور از دوره ی ناصرالدين شاه به اين طرف روی يک قسمت از آهنگي که پخش مي شده گير کرده و دارد همان را تکرار مي کند. کلاه ی بلند قاجار جايش راداد به کلاه پهلوی و بعد به عمامه و همينطور همه دارند از همان مسير مي روند و فقط تاريخ روی نوشته هايمان عوض مي شود
خوب، اين هم شروع پايان جناب آقای احمدی نژاد که ايضأ خودش را سه قفله کرده به خيلي های ديگر

نظرات

پست‌های پرطرفدار