دست در دست هم دهيم به مهر، ابطحي را کنيم بابا
باور کنيد نمي خوام سر به سر ابطحي بذارم اما خودش نميذاره. اين فرمايشات جديد ابطحي درباره ی جامعه شناسان بيکار و لزوم استفاده از نظراتشان در کارها آدم را به اين نتيجه مي رساند که لابد خود آقای ابطحي در دوران کاري شان چپ و راست از جامعه شناسان استفاده مي کردند. کاش اين هايي را که مي نويسند اقلأ در اندازه ی کاری خودشان هم آمارش را مي دادند که معلوم بشود دارند انشاء مي نويسند برای دلشان، يا دعا مي نويسند که کسي در دولت فعلي اجابت کند، يا اصلأ مي خواهند بگويند ما قبلي ها چنين نکرديم شما هم نکنيد؟
ايشان که دستشان به نوشتن مي رود بايد گاهي در فراغت از تعريف و تمجيد از شخصيت حقيقي خاتمي که کسي منکرش هم نيست از جنبه ی حقوقي خاتمي هم بنويسند که معلوم بشود آقای خاتمي از حضور انديشمندی مثل ابطحي استفاده کرده و جامعه شناسان را به کار گرفته وگرنه يک ستون بلند و بالا در رثای بيکار بودن جامعه شناسان دردی از مملکت دوا نمي کند که هيچ اصلأ آدم های علاقمند هم نمي فهمند اين بيکاری جامعه شناسان ناغافل در دوره ی احمدی نژاد سر از زمين درآورده يا قبلأ هم بوده اما کسي بازنشسته نشده بوده که درباره شان فکر کند و ببيند چقدر کارهای مهمي مي توانستند انجام بدهند
برای همين هم نوشته ام دست در دست هم دهيم به مهر، ابطحي را کنيم بابا چون ايشان در حکم بابای همه چيزدان دارند هر از گاهي که مشغله ی دعا و صلوات نوشتن برای آقای خاتمي رهايشان مي کند يک گريزی هم مي زنند به صحرای کربلای ايران و معلوم مي شود هر يکي از گوشه های بيشمارش يک 72 نفری دارند جان به جان آفرين تسليم مي کنند و ايشان تازه دارند کشفشان مي کنند
باور کنيد عصباني نيستم، اتفاقأ خوشحالم که ابطحي همين ها را مي نويسد که بفهميم فرق کاسب محل که بابت سه خروار کتاب های جامعه شناسي دانشجويان نيم کيلو پنير هم بهشان نمي دهد با دولت های جمهوری اسلامي چيزی زيادی نيست
آقای ابطحي بالاغيرتأ بيا و يک آماری بده يا لينکي بگذار ببينيم شما چقدر از جامعه شناسان را به کار گرفتيد در دوران کاری تان؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار