نتيجه ی عجيب
من دارم از حرف های خود مقامات جمهوری اسلامي که هر بار به يک دليلي جواب مي دهند يک نتيجه ی عجيب مي گيرم
آژانس بين المللي انرژی اتمي مي گويد چرا مي خواهيد برنامه ی اتمي داشته باشيد؟ اين ها جواب از زمان شاه سابق اين طرح ها بوده و حالا ما داريم همان ها را دنبال مي کنيم چيز تازه ای هم نيست
شرکت های هواپيمايي مي گويند فرودگاه جديدتان امنيت ندارد و خدماتش ناکافي است برای پروازهای خارجي، اين ها جواب مي دهند از دوره ی شاه سابق اين طرح در حال پيگيری بوده و ما داريم همان را دنبال مي کنيم
بانک جهاني مي گويد طرح های عمراني تان قديمي است و حالا دنيا ديگر به اين مدل طرح هايي مثل سدسازی و کارخانه ی آلوده کننده احتياج ندارد، اين ها جواب مي دهند اين طرح ها مربوط به دوره ی شاه سابق ايران است و ما داريم همان برنامه ها را دنبال مي کنيم طرح جديدی در دست نداريم
چين و هند رأی مثبت مي دهند بر عليه ايران اين ها مي گويند روابط تاريخي ايران و شماها دارد به هم مي خورد اين روابط ديرينه ی تاريخي هم همه اش مربوط مي شود به دوران شاهان سابق ايران، هيچکس به بيست و هفت سال گذشته نمي گويد تاريخ
دولت عراق مي گويد در کشور ما دخالت مي کنيد اين ها مي گويند ما از نظر تاريخي هميشه با هم برادر و همسايه بوده ايم، اين از نظر تاريخي اش که مي شود پيش از جنگ ايران و عراق چون در جنگ که حلوا خيرات نمي کردند که، پس مي شود پيش از انقلاب که باز هم مي شود ماقبل جمهوری اسلامي که همه اش مربوط به دوران شاهان سابق ايران بوده
گزارشگر ويژه ی حقوق بشر مي گويد اين زندان اوين را خرابش کنيد، اين ها مي گويند ساخته ی شاه سابق ايران است و ما داريم از همان استفاده مي کنيم
يونسکو مي گويد تالاب انزلي از زور آلودگي های کارخانجات دارد از بين مي رود، اين ها مي گويند کارخانه ها مربوط به دوره ی شاه سابق ايران است و اگر خرابي دارند از همان وقت است مال ما نيست
همين رويه را بگيريد و در حرف های مقامات دقت کنيد که هر چه حرف مي زنند همه اش اشاره به ماقبل جمهوری اسلامي است. خوب با اين اوصاف خود مقامات ارشد جمهوری اسلامي از همه ی خلايق که سلطنت طلب تر هستند که

نظرات

پست‌های پرطرفدار