جواد رو اين طرف ها نديدی؟
ديروز بازي های ورزشي کشورهای مشترک المنافع در ملبورن شروع شد. ملکه ی انگليس (و به قول اين جايي ها ملکه ی انگليس و استراليا) بازی ها را افتتاح کرد. 71 کشور و منطقه ی متعلق به اين کشورها که قبلأ مستعمره ی انگليس بوده اند ورزشکارانشان را به اين بازی ها فرستاده اند که خودش به اندازه ی يک المپيک جمعيت شان مي شود. يکي دو جا هم اسم عراق را بردند، من کمي دير رسيدم و تمام افتتاحيه را نديدم که آيا کسي از عراق هم به عنوان مشترک المنفعت آمده بوده يا نه ولي عراق و مصر هر دو در اساس عضو هستند ولي تا به حال در هيچ مراسمي و نشست رسمي شرکت نداشته اند
هر چه هم چشم انداختم در بين مدعوين ببينم جواد لاريجاني و نيک براون جايي هستند که خبرش را به نيک آهنگ بدهم نديدمشان، بلکه جايي همان پشت استاديوم داشتند مذاکره ای مي کردند. به هر حال آدم برود اشتراک منافع را شخصأ خريداری کند از لندن مي شود مشترک المنافع ديگر

نظرات

پست‌های پرطرفدار