تافته ی جدا بافته ی اصلاح طلبي حکومتي
من چند وقت پيش درباره ی ملاقات پنج دقيقه اي خودم و از طريق يکي از دوستانم با قطب سلسله ی دراويش گنابادی نوشته بودم. اين چند روز گذشته که خبرها را مي خواندم ديدم در قم و بر سر تصاحب حسينينه ی اين دراويش درگيری شده. همانطوري که بي بي سي هم نوشته اين سلسله ی دراويش به خانقاه شان مي گويند حسينيه. و اين به طور طبيعي بايد به نزديک تر بودن شان به اعتقادات ارکان جمهوری اسلامي منجر بشود که ظاهرأ نشده بلکه دورتر هم محسوب مي شوند. اما اين را همين جا داشته باشيد تا يک چيز جالب تری که امروز خوانده ام را بنويسم که ببينيد اصلاح طلبي حکومتي چقدر مي تواند حريم امن داشته باشد متأسفانه
اين جمله را بخوانيد که کپي کرده ام: " آقای خاتمی متن سخنرانی اش را قرائت کرد ... بعد از پایان جلسه، رئیس انجمن موبدان تهران گفت این متن متأثر از لحن و فرم دعاهای روزانه ی زرتشتیان بود!" اين را آقای ابطحي نوشته اند که آدم های ديگر اساسأ جرأت نوشتنش را ندارند، از ترس اين که برای خودشان و آن طرف مورد بحث دردسر درست بشود. مثلأ يکي بنويسد اين متن را با الهام از فلان نيايش انجيل يا تورات يا اوستا نوشته ام که هيچ، اصلأ اگر بنويسد اين را با الهام از اسرار مورچه های موريس مترلينگ هم نوشته ام روزگار خودش را سياه مي کند
مي خواهم بگويم آن دراويش اسم محل تجمعشان را گذاشته اند حسينيه به ياد امام حسين، از مسلماني و شريعت شان هم دست که نشسته اند هيچ، تازه مخلوطش کرده اند با طريقت که حالا شده قوز بالای قوز آن وقت برای دهه ی محرم هم نتوانسته اند بروند همانجا برای دعا و نماز، حتي به زور گل دادن به آدم های آماده برای دعوا. آنوقت آقای ابطحي مي نويسند از قول يک رهبر ديني ديگر که اين که آقای خاتمي در مراسم تحليفش خوانده شبيه به دعای زرتشتيان است. يعني به زعم ايشان به عنوان آدم اصلاح طلب حکومتي فعلأ در حال استراحت، شما مي توانيد آزادانه و بدون تعقيب حقوقي بنويسيد که حرف های ما مي تواند نزديک به اديان ديگر هم باشد آن هم در تحليف رياست جمهوری، اما همان جا به اسم امام حسين و حسينيه ساختن کتک بخوريد
مشکل کتک خوردن دراويش نيست چون اين روزها به هر دليلي مي ريزند و کتک مي زنند و فحش مي دهند، مشکل اين است که آقای ابطحي هنوز متوجه نشده که گرفتاری اصلاح طلبان همين خودشان بودند و کماکان هستند. اين که اين حضرات تافته ی جدا بافته هستند مشکل اصلي است

نظرات

پست‌های پرطرفدار