جهت اطلاع رضا شکرالهي
احتمالأ رضا شکرالهي خوابگرد شب ها که مي آيد خانه يک مقداری هم حرص جوش غلط نويسي و دشوارنويسي هم دوستانش برايش آماده کرده اند که به هر حال خوابش نبرد. من هم به سهم خودم خواستم مقداری بي خوابي برايش فراهم کنم
اين را از سايت فارس نيوز کپي کرده ام
البرادعي افزود:‌ مايع تاسف است كه بي‌اعتمادي در خصوص حجم و ماهيت برنامه‌ هسته‌اي ايران پس از سه سال راستي‌آزمايي آژانس تبيين نشده است و براي تبيين اين موارد نامشخص همچنان شفافيت ايران ضروري است
آدم بي اختيار آن اوايل خبر فکر مي کند اشکال خبرنويس فقط در همان "مايع" خبر است اما جلوتر که مي رويد مي رسيد به"راستي آزمايي" که الحق و الانصاف زده است روی دست نثر مرحومان بيهقي و کسروی با کمي چاشني از "ز نيرو بود مرد را راستي". برادر يا خواهر محترم يا محترمه خبرنويس اصلأ فکرش را نکرده اند که گاهي بايد نوشته ی خودشان را هم بخوانند مبادا که پلنگ در آن خفته باشد و در آن وضع بگير و ببند به سرنوشت الهام افروتن دچار نشوند که متن نخوانده را توی صفحه جا داده و خودش را گرفتار کرده. حالا اشکالات ويرايشي اش بماند که خواب شب را از چشم آدم های اهل تصحيح و ويراستاری دور کند اما فکرش را بکنند اگر ترجمه را وارونه تحويل بدهند آنوقت همه کريستين امانپور و سي ان ان نيستند که بتوانند رفع و رجوعش کنند، بعضي ها هم مي شوند افروتن که مي افتند به دردسر

نظرات

پست‌های پرطرفدار