تراژدی، کمدی
ظاهرأ اهل حکومت در جمهوری اسلامي زده اند به سيم آخر. به اسم کاريکاتورها و به کام برنامه ی هسته ای جمهوری اسلامي، الاغ های ملبس به پرچم کشورهای مخالف برنامه ی اتمي را راه انداخته اند در خيابان ها. شک ندارم که گروهي مأمورند که لابلای تمام کاغذ پاره های غربي ها را بگردند که بهانه ای به دست اهل حکومت ايران بدهند که داستان تحريم و مخالفت جهاني با ناسازگاری های جمهوری اسلامي را به مردم وارونه نشان بدهد. اين بهانه ی کاريکاتورهايي که چهار ماه پيش چاپ شده و حالا صدايش را درآورده اند اولين بهانه است و احتمالأ بايد منتظر بعدی ها هم باشيم
من واقعأ جدا از برنامه ی اتمي و اين ها خيلي دوست دارم ببينم اگر همين غربي ها بردارند پرچم ايران را تن يک خوک کنند و راهش بيندازند توی خيابان ها آنوقت اهل حکومت ايران چه مي گويند؟ لابد چنين حقي فقط يک طرفه مي تواند وجود داشته باشد، فقط ما چنان مظلوميم که مي توانيم پرچم ديگران را تن الاغ هايمان کنيم باقي همه ظالم مادرزادند
همان آدم هايي که قرار است بيايند از کشورهای غربي و سخنان جناب احمدی نژاد در باب هولوکاست را تأئيد کنند زير همين پرچم ها دارند زندگي مي کنند. اين ها که پرچم دولت های بوش و بلر و بقيه که نيستند، اين ها تاريخ ملت ها هستند که حالا تن الاغ ها کرده ايدشان. خوشتان بيايد يا نه همين مسلمان های معترض در کشورهای غربي هم از همين تاريخ و پرچم دارند دفاع مي کنند وگرنه بلند مي شدند مي رفتند جای ديگری برای زندگي
اصلأ اهل حکومت در ايران جا برای مدافعان خودشان هم نمي گذارند. من فکر مي کنم اين شعارهايي که دولت احمدی نژاد و دار و دسته ی اطرافش در باره ی تعجيل در ظهور امام زمان مي دهند نه تنها به جامعه سودی نمي رساند بلکه جامعه را به همان سمتي مي کشاند که سيد ضياء طباطبايي کشاند که نتيجه اش تحميل ديکتاتوری رضاخان بود
به هر حال احمدی نژاد دارد به اسم رزمنده ها و جبهه رفته ها اين کارهايش را تمام مي کند، همان هايي که از بس موی دماغ حکومت بودند در اين سال ها حالا با آمدن احمدی نژاد و به اسم دولت جبهه رفته ها حکومت دارد تمام حيثيتشان و خاطره شان را پاک مي کند که فردای روز از هر دری که وارد شدند با انگ احمدی نژاد از پنجره پرتابشان کنند بيرون
تراژدی جنگ تيديل شده است به کمدی احمدی نژاد

نظرات

پست‌های پرطرفدار