واقعيات ايران
پريروز و ديروز از شبکه ی اس بي اس برای يک برنامه ی معروفشان به نام "ديت لاين" تلفن زدند و هر بار بيش از يک ساعتي با خبرنگارشون حرف مي زديم. تصويری که از اوضاع ايران دارند اساسأ به تصاوير فيلم های هاليوودی شبيه تره تا آنچه واقعأ داره در ايران اتفاق مي افته. خوب يک دليلش اينه که هنوز بسياری از خارجي ها نمي دونن که ايراني ها اصولأ در دو لايه زندگي مي کنند و برای خارجي ها آسان نيست که اون لايه ی زيرين رو که زندگي و عقايد واقعي ايراني ها در همونجاست ببينن و تصوير واقعي تری از ايران به دست بيارن. من که گاهي فکر مي کنم ما ايراني ها حتي در لايه ای بيشتر از دو تا هم زندگي مي کنيم، توی يک هزار تويي که هيچ آدمي نمي تونه به اون دست پيدا کنه
خبرنگار برنامه که کمي فارسي هم مي دانست گفت نظرت درباره ی برنامه ی اتمي ايران چيه؟ بهش گفتم بذار فکر کنيم اصلأ همين الان جمهوری اسلامي صد تا موشک با کلاهک اتمي داره. خوب شماها از خودتون نمي پرسين قدم بعديشون با اين موشک ها چيه؟ يعني فکر مي کنين مي خوان حمله کنن به جايي؟ گفت نمي دونم. گفتم من هرگز فکر نمي کنم اين ها چنين کاری کنن چون به نظر من اين ها موشک و بمب رو برای حکومت کردن در ايران لازم دارند نه برای جنگ راه انداختني که نتيجه اش مي شه حمله ی همه ی دنيا به ايران و طبيعتأ از بين رفتن کل حکومت. حتي شوروی هم با وجود همه ی زرادخانه ای که داشت چنين خبطي رو مرتکب نشد چه برسه به ايران که در همون جنگ با عراق هم گرفتار هزار دردسر بود
به خبرنگار اس بي اس گفتم مشکل ما ايراني ها با غربي ها و به خصوص رسانه هاشون در اينه که شما متوجه نيستين که ما داريم برای دموکراسي با حکومت سر و کله مي زنيم و شما چسبيدين به بمب اتم، و جمهوری اسلامي از برنامه ی اتميش استفاده مي کنه برای معامله کردن با غرب. اين ها مي خوان بعد از بيست و هفت سال به عنوان يک حکومت از طرف غرب و به خصوص امريکا شناخته بشن. دارن با برنامه ی اتمي شون غرب رو به جايي مي رسونن که در ازای متوقف کردن برنامه ی اتمي، جمهوری اسلامي رو با هر چه در چنته داره به رسميت بشناسه و بهش دائم گير ندن که پس حقوق بشر و انتخابات آزاد چطور شد. بنابراين آخر سر اين مردم ايران هستند که از سر اشتباه غرب به تله مي افتند. يعني جمهوری اسلامي به واسطه ی معامله بر سر برنامه ی اتمي با غرب مي تونه بدون غر زدن های جهان آزاد درباره ی دموکراسي غائله ی صد ساله ی دموکراسي خواهي ايراني ها رو برای هميشه يا اقلأ برای مدت بسيار طولاني خاموش کنه
مي گفت يعني ما بايد حق ايران رو برای داشتن برنامه ی اتمي تبليغ کنيم که ايران بشه يک قدرت اتمي؟ گفتم همين الان بدون بمب اتم هم جمهوری اسلامي داره با حمايت از بعضي گروه ها در همه جای دنيا قدرت خودش رو نشون مي ده. خيلي هم اين برنامه ی اتمي چيز تازه ای نيست که مثلأ از حالا به بعد بايد از حرکت های جمهوری اسلامي واهمه داشت. برعکس، من فکر مي کنم برنامه ی اتمي جمهوری اسلامي هدفش کنترل فزاينده ی مشکلاتي هست که هر روز در خود ايران داره باهاشون روبرو مي شه. يعني کاربرد مفهومي قدرت اتمي برای جمهوری اسلامي دقيقأ يک کاربرد داخلي هست. اين ها بعد از بيست و چند سال که از تحقق عيني يک حکومت مذهبي در ايران مي گذره يک تکه کاغذ منتشر نکرده اند که نشون بده اصولأ برای برپايي يک حکومت مذهبي حتي فکر هم داشته اند. خيلي که کار کرده اند نتيجه اش شده حکومت يک حاکم بر مردم، يعني يک نسخه ی پادشاهي اما در قالب ديني، يعني سرپوش گذاشتن بر تمام ريزه کاری های دموکراتيکي که ايراني ها صد سال است همان ريزه کاری ها را دارند دنبال مي کنند و مي شناسندشان. تازه برای هيچ سوال جديدی هم پاسخ ندارند جز اين که خود سوال رو حذف مي کنند. بنابراين اتمي شدن ايران فقط فريب دادن غرب هست والا با اتمي شدن ايران هيچ گرهي از مطالبات مردم باز نمي شه که اتفاقأ گره سفت تر هم مي شه
خلاصه کلي حرف زديم که نتيجه اش ممکنه بشود يک برنامه ی تلويزيوني. من البته به خبرنگار اس بي اس گفتم لابلای حرف های رسانه ای غربي ها از همين حرف هايي که من هم زدم وجود دارد اما کل جريان رسانه ای غرب دارد بازی مي خورد بر خلاف اين که بايد بازي بدهد و اين چيزی نيست که زور من يا برنامه ی شما به عوض کردنش برسد. اما به هر حال واقعيات ايران با چيزی که شما مي گوييد فرق دارد

نظرات

پست‌های پرطرفدار