فقط تا نوک دماغ
برنامه ی هسته ای ايران گرچه در شرايطي غير از اين وضعي که هست ممکن بود ساده تر قابليت اجرايي پيدا کنه و ايران هم به باشگاه کشورهای اتمي وارد بشه اما حالا من به عنوان يک ايراني خيلي چشمم آب نمي خوره که اين برنامه ی هسته ای اصولأ حتي اگر پا هم بگيره چيزی به جز دردسرهای اتمي مثل ايمني نصفه نيمه ی تأسيسات اتمي و نشت مواد راديو اکتيو به همراه داشته باشه و دودش هم به چشم مردم مي ره، طبق معمول
تقريبأ به همين وضع توليد خودرو مي رسه که حالا هر خانواده ای يک ماشين تقريبأ نو دارند اما دود داره همه رو خفه مي کنه و ترافيک هم که جای تکون خوردن برای ماشين ها نذاشته. انرژی اتمي هم مي شه يک دردسر تازه. اين ها رو بگذاريد کنار هم و بعد داستان سد سازی های چند ساله ی اخير رو هم بهش اضافه کنين اونوقت نتيجه گيری کنين که مادامي که جمهوری اسلامي با همين توليد خودرو و پروژه های سد سازی دردسر های تازه ای برای مردم درست کرده اونوقت در مقياس های بزرگتری مثل برنامه ی اتمي هم مي تونه گرفتاری های لاينحل ديگه ای هم به اين مجموعه اضافه کنه
اما به عنوان يک روزنامه نگار علمي بد نيست يک نکته ای رو يادآوری کنم که ببينين حکومت واقعأ چقدر در تمام اين سال ها فقط به خودش و بقای چهار تا آدم بيکاره فکر مي کرده
اين گزارش گروه بين المللي بحران که راه حل هايي برای حل مشکل اتمي ايران پيشنهاد کرده در يکي از موارد به قطع فروش بنزين هم اشاره کرده و معتقده که اگر بنزين به ايران نرسه اقتصاد ايران فلج مي شه. حالا از آن طرف هم ببينين که آزانس بين المللي انرژی اتمي گفته که جمهوری اسلامي نزديک به بيست سال بوده که برنامه ی اتمي خودش رو مخفيانه دنبال مي کرده. خوب برای هر آدم معمولي با چهار کلاس سواد معلومه که وقتي مناره رو مي دزدی بايد چاهش رو هم کنده باشي ديگه. در تمام اين بيست سالي که اين حضرات دنبال برنامه ی اتمي بودن هيچ کسي در اون جمع نبوده که بگه شما که همه ی زندگي تون و زندگي مردم رو بستين به فروش نفت اقلأ وابستگي تون رو به نفت کم کنين که فردای روز با همين حربه ی نفت نتونن گرفتارتون کنن، اين نهايت بي فکری حکومت رو مي رسونه، يا لااقل سرمايه گذاری کنين در توليد خودروهای کم مصرف يا با انرژی های تجديد شونده ای مثل خورشيد
اين حرف رو بيخود نمي زنم، سال هاست در دانشگاه صنعتي شريف دکتر مهدی بهادری نژاد داره درباره ی توليد انرژی الکتريکي برای خودروهای برقي کار مي کنه. احتمالآ شاگرد هم تربيت کرده اما اين همه سال هيچ کس نگفته حالا که هنوز تکنولوژی خورشيدی قابل سرمايه گذاری هست بريم کار کنيم درباره ش آدمش رو هم که داريم. فردای روز که امريکا در اين زمينه سرمايه گذاری کنه اونوقت پول ناچيز ايران به جايي نمي رسه و مجبوريم بريم همين تکنولوژی رو از اونجا بخريم
اين ها رو نوشتم که يادآوری کنم حتي اگر برنامه ی اتمي جمهوری اسلامي هم به نتيجه برسه باز دوباره يک گرفتاری به گرفتاری های قبلي مردم اضافه مي شه، از بس که اين حضرات فقط تا نوک دماغشون رو مي بينن

نظرات

پست‌های پرطرفدار