برای خسرو شکيبايی، برای حميد هامون

خيلی دلم سوخت برای مرگ خسرو شکيبايي. حقيقتش دلم برای مرگ حميد هامون سوخت. برای آن بخشی از هامون که در وجود هر کدام‌مان هست. خيلی دلم سوخت.

نظرات

پست‌های پرطرفدار