QLDعشق خفن به
اين بليط فروش خط اتوبوسراني دانشگاه اگر دستش برسد يعني اگر پولش برسد مي رود پرچم مي خرد و رويش مي نويسد کوئينزلند و مي دهد دست مردم. خودش را کشته از فرط عشق به اين ايالت کوئينزلند، بالاغيرتأ روی ما خوزستاني ها را کم کرده. حالا امروز که مي آمدم دانشگاه ديدم رفته موهايش را کوتاه کرده اما پشت موهايش را داده برايش يک " کيو ال دی" نوشته اند که مخفف
اسم کوئينزلند است. هر جوری حساب کردم ديدم نمي شود بروم من هم بنويسم خوزستان، خيلي واژه اش بزرگ است جا نمي گيرد پشت سرم ضمنأ خيلي هم عار دارد مخففش را بنويسم. هي
برای آدم رقابت درست مي کنند


نظرات

پست‌های پرطرفدار