حرف های پراکنده
در ايالت شمالي استراليا که به نام قلمرو شمالي شناخته مي شود يک گرفتاری نسبتأ عجيب رواج پيدا کرده، يعني بوده اما حالا بيشتر شده. اين گرفتاری عبارت است از استنشاق سوخت خودرو يا همان بنزين. اين هايي که عمدتأ بنزين را استنشاق مي کنند بوميان استراليا هستند و مي روند بنزين مي خرند و درست مثل ماشين چهار سيلندر تمام بنزين را ذره ذره آنقدر تنفس مي کنند که در حال نشئگي از حال مي روند. باز به هوش مي آيند و دوباره استنشاق و هپروت. حالا دارند يک نوع سوخت جديد توليد مي کنند که نشود آن را استنشاق کرد
مشکل دولت ايالتي در اين است که سوخت برای خودروها کم آورده و از طرف ديگر اينروزها معلوم شده آمار بزهکاری در اين ايالت هم زياد شده و از هفته ی پيش وزير امور بوميان افتاده است به جان رئيس پليس ايالتي که ظاهرأ همه چيز را به حال خودش رها کرده تا جايي که صدای زنان بوميان درآمده که شوهرانشان دارند زنان را مي زنند و مي کشند و تا همخوابگي با دخترانشان هم پيش مي روند. خلاصه فعلأ تشکيلات پليس ايالت شمالي افتاده است به جواب پس دادن
دولت استراليا پنج سال پيش 22 فروند هليکوپتر به قيمت کلي 2 ميليارد دلار از فرانسه خريده و تقريبأ تمام پولشان را هم پرداخته اما حالا که قرار است هليکوپترها مانور بدهند هيچکدامشان قادر نيستند در شب پرواز کنند و بعضي گرفتاری هايي را هم دارند که هليکوپترهای قديمي هم آن ها را ندارند مثل درجا دور زدن. جار و جنجال راه افتاده برای بازنگری در موضوع خريد جنگ افزارهای نظامي
دو سال پيش يک پزشک هندی به نام دکتر جايانت پاتل که اصلأ هندی ست و حالا اسمش را گذاشته اند دکتر مرگ 80 تا از مريض هايي را که جراحي کرده بود همه يکي بعد از ديگری از عفونت رو به قبله شدند. کند و کاو کردند و معلوم شد اين حضرت نه فقط آدم ها از جراحي اش مرده اند بلکه از آن هايي بوده که تازه بعد از عمل معلوم مي شده مقداری وسايل جراحي را هم در بدن بيماران جا مي گذاشته. تا آمدند آقا را بگيرند ايشان رحل اقامت افکندند در امريکا و همانجا مانده اند فعلأ. اين آقای رو به قبله نما پرده از نابساماني اوضاع بهداشت و درمان ايالت کوئينزلند برداشت. حالا دولت کوئينزلند افتاده است به جذب پزشک از سراسر جهان و با استانداردهای تازه و وعده داده که تا پنج سال ديگر اين ايالت بشود گل سر سبد استراليا و بلکه دنيا. شخص وزير اول ايالت که چيزی شبيه فرماندار ايالت است شخصأ رفته به انگلستان تا از پزشکان انگليسي دعوت کند تا در ازای حقوق خوب و اقامت دائم بيايند به کوئينزلند. اهل پزشکي در ايران هم اگر زبان انگليسي شان خوب است مي توانند بجنبند اگر دلشان مي خواهد بيايند به استراليا
استراليا به دو تا شغل احتياج اساسي دارد و تا مدارک متقاضيان واجد شرايط را بگيرد في الفور به متقاضيان اجازه ی اقامت دائم مي دهد، يکي آرايشگری و دومي نانوايي ولي از همه امتحان مي گيرد و قبلش بايد نمره ی قبولي در زبان انگليسي داشته باشند. البته مهندس شيمي و معدن هم شديدأ لازم دارد و هکذا. مي توانيد برويد به سايت اداره ی مهاجرت و ببينيد ديگر چه مشاغلي لازم دارند. اما اول از همه به فکر امتحان زبان باشيد
مي خواهم يک نمايشگاه هنری و بصری درباره ی ايران برگزار کنم فقط هم با کمک دانشگاه، حرف های مقدماتي اش را زده ايم و احتمالأ در دانشگاه يا تالار مرکزی شهر برگزارش مي کنيم. هزار جور فکر جالب هم در سرم هست با اين همه کار تحقيقاتي که خودم دارم. اگر بتوانم دوست دارم بعضي از اهل هنر را دعوت کنم بيايند و يک خودی نشان بدهند. اميدوارم کار قابل توجهي دربيايد از آب. فعلأ در حال برنامه ريزی هستم. بعدأ بيشتر درباره اش مي نويسم که اگر علاقه داشتيد مطلع بشويد

نظرات

پست‌های پرطرفدار