عجب اوضاع خنده داری شده
يعني مي گوئيد ما ايراني ها خودمان داريم کلاه سر خودمان مي گذاريم؟ يعني ما با فارسي حرف زدن و حرف شنيدنمان مکالماتي بينمان رد و بدل مي شود که معنايش با آن چه خارجي ها مي فهمند فرق دارد
در اين گزارش خبرنگار بي بي سي از واشنگتن همه ی جماعت اپوزيسيون يک حرف را تکرار کرده اند مثلأ بر اساس نوشته ی خبرنگار بي بي سي سازگارا به امريکايي ها توصيه کرده که: "مداخله نکنيد و احمد چلبي درست نکنيد و اجازه بدهيد گروه های مخالف ايرانی در داخل کشور رهبری را بدست گيرند". حالا خيلي ها دارند مي گويند سازگارا اصلأ خودش دارد چلبي ايران مي شود
خبرنگار بي بي سي معتقد است که کمتر کسی است که رضا پهلوی را به عنوان رهبر يک انقلاب تازه تصور کند و خودش بر اين باور است که نقشی برای ايجاد تغييرات غير خشونت آميز بر گردن اوست. و اين در حالي است که او هم از چشم گروهي ديگر از ايراني ها مظهر يک انقلاب ديگر است برای ظهور مجدد نظام سلطنتي
عباس ميلانی که به نوشته ی خبرنگار بي بي سي به "چهره های ارشد رسمی" در دولت بوش مشاوره می دهد و اسمش برای بعضي ها هم حکم پرچم امريکا پيدا کرده از اين می ترسد که حملات نظامی عليه تاسيسات اتمی ايران ده ها سال جريان اصلاحات در ايران را به عقب خواهد انداخت
پس اين ها که همه شان دارند يک حرف را مي زنند. اگر خبرنگار بي بي سي اين را متوجه شده چطوری است که ما که با اين ها فارسي حرف مي زنيم همين شباهت ها را نمي بينيم؟ اگر اين ها حرفشان يکي است و دارند حساب ايران را در خود ايران جستجو مي کنند پس يک جای کار ما که حرفشان را مي شنويم اشکال دارد. جدی مي گويم اصلأ هم از هيچکدامشان طرفداری نمي کنم فقط فکری شده ام که چطور خارجي ها مي توانند نقاط مشترک حرف اين ها بفهمند اما ما نمي توانيم
گاهي ياد حرف های ابراهيم نبوی مي افتم که مي گويد يا مي نويسد که ما ايراني ها اصلأ از دو نفر بيشتر که مي شويم مي خواهيم انقلاب کنيم، همينطور الکي. خيلي اين خبر بي بي سي برايم جالب بود که ما هي فحش مي دهيم به همديگر اما همه هم يک حرف را تکرار مي کنيم. عجب اوضاع خنده داری شده

نظرات

پست‌های پرطرفدار