هفته ی متفاوت بودن

از روز دوشنبه "
هفته تنوع" يا در واقع هفته ی متفاوت بودن در يوکيو شروع شده. عکس پائين هم يکي از چندين پوستری است که برای اين هفته طراحي کرده اند و جا به جا به در و ديوار چسبانده اند. اين هم فهرست برنامه های فرهنگي اين هفته. مي دانيد وقتي خودشان به اين راحتي درباره ی مسائل جنسي در جامعه حرف مي زنند و پوستر چاپ مي کنند آنوقت نتيجه اش مي شود آشکار شدن گرفتاری هايي مثل ايدز يا بيماری های مقاربتي. اين ها بيماری هايي هستند که مبتلايانشان در کشورهای جهان سوم از ترس مشکلات اجتماعي بروزشان نمي دهند و آنوقت حکومت ها بايد کرور کرور پول خرج کنند تا يک نفر از هر هزارتا بيايد بگويد من نمي دانم چه ام شده و بعد کاشف بعمل بيايد که اين آدمي که امروز آمده برای معالجه تا به حال به طور زنجيره ای هزار تای ديگر را هم آلوده کرده
حالا همين پوستر را بدهيد دست همين حضرتي که الپر لينکش را گذاشته بود که داشت از خروس مثال مي آورد برای آموزش دختر بازی برای پسرها که آنوقت ببينيم يک روش جانوری ديگری هم بلد است که بشود با آن آموزش داد که ويروس ايدز منتقل نشود يا نه؟

نظرات

پست‌های پرطرفدار