اين 50 ليترش مرا کشته
خدايي اش خيلي خنده دار است. هر آدمي را به هر علتي در ايران دستگير مي کنند چند ليتری نوشابه ی الکلي هم در خانه اش پيدا مي شود. ناصر زرافشان معروف ترين شان بود اما حالا اين خبر ايسنا را مي خوانيد روده بر مي شويد از خنده که يک آدمي در ساری هليکوپتر دست ساز ساخته و به جای جايزه دادن به او دستگيرش کرده اند چون هليکوپتر دست ساز ساختن ممنوع است بعد هم خانه اش را بازرسي کرده اند و صد ليترمشروب الكلي خالص و 50 ليتر كشمش مخمر از آن جا كشف و ضبط كرده اند
آدم انتظار دارد در خانه ی اين هليکوپتر ساز مثلأ بنزين زياد از حد و خطرزا يا سوخت غيرمجازهواپيما پيدا کنند که بشود با آن هليکوپتر را راه انداخت اما مي گويند مشروب الکلي پيدا کرده اند
مثل يک روزنامه نگار علمي برايتان مي گويم که چقدر از اين حرف شان مي تواند مفت باشد
اولأ مشروب الکلي خالص را بايد يک آزمايشگاهي آزمايشش کنند تا بشود گفت خالص، آزمايشش کرده اند؟ مزه کرده اند؟ چه کسي و کجا اين کار را کرده اند که بشود اين ادعا را قبول کرد؟
در ثاني مشروب الکلي خالص اصلأ الکل طبي است و همين حالا هم برای نمونه های کوچک ماشين های مسابقه که با کنترل از راه دور کار مي کنند از الکل طبي استفاده مي کنند به عنوان سوخت. از کجا معلوم که اين آدمي را که گرفته اند برای سوخت هليکوپترش از الکل طبي استفاده نمي کرده
ثالثأ کشمش مخمر ديگر چه صيغه ای است؟ انگار موکاران ايراني يک نوع تاک هم دارند که فقط به شراب سازها مي فروشندش که اسمش کشمش مخمر است آن هم راست راست جلوی چشم مردم. اگر قرار بر الکل سازی باشد از برنج تا لنگه کفش اينروزها از همه چيز الکل مي گيرند، کشمش مخمری ديگر خيلي حرف است
رابعآ از چه وقتي مقياس توزين کشمش را تبديل کرده اند به ليتر؟
اين عزيز دل برادر، همين هليکوپتر ساز محترم، حتمأ در دنباله ی بدبختي های ما در ايران چند روز ديگر متهم خواهد شد که اصلأ ساقي بوده و برای مشتريانش با هليکوپتر شيشه مشروب دست ساز مي فرستاده و کم کم مي چسبانندش به پنتاگون که توی شيشه ها هم دستور حمله مي گذاشته
بدبختي را ببين! اين آدم اگر خارج از ايران بود با همين ابتکارش مي رفت يک کارگاهي راه مي انداخت و کلي پول درمي آورد و موقع افتتاح کارگاهش از اين طرف و آن طرف به سبک اين جا برايش شيشه ی شراب مي آوردند که يعني مبارک باشد. حالا زنداني اش کرده اند لابد به جرم 50 ليتر کشمش مخمر، اين 50 ليترش مرا کشته

نظرات

پست‌های پرطرفدار